headimpulsSvensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

Login Medlemmar

Marknadsjämförelse av tre VHIT-system

för SNOF höst- och årsmöte i Köpenhamn nov 2013 av Christian Geisler, Yrselcenter Stockholm. Uppdaterad sammanställning 2020

 

          

VHIT Synapsys

 

vHIT ICS Otometrics

vHIT EyeSeeCam Interacoustics

Utvecklad av

Ulmer(F)

 

Halmagyi & Curthoys (AUS)

Schneider (GER)

På marknaden sedan

Aktuella uppdateringar

2009

Presentation på 6-armat canalogram
3 större uppdateringar, senast juli2013, Covertsaccader visas seperat i canalogrammet. Beräkning av andelen tidiga covertsaccader.

2014 svenska feedback-röster

 

2012

2014 omfattande uppgradering:

Glasögonen: USB ersätter firewirekontakten, ny bättre huvudrörelsesensor, temp.sänkande fläkt

Mjukvaran: Förbättrad feedback för att utföra LARP/RALP i rätt plan. Egen färg för saccaderna.

"Hexagram" Canalogram med alla 6 kanaler.

Assymetrifaktor för gain är tillagd
Möjligt att anonymisera/dölja patientdata innan exportering. Vektorbaserad grafisk rapport för att möta publiceringsstandarder.

2010 Mac

2013 Ny distribitör Interacoustics

2014 uppgradering till mätning av även vertikala båggångar och till canalogram

Mätprincip

Fristående mätkamera
inga föremål på patientens huvud

Accelerometer och kamera i glasögon
Hårda glasögon måste spännas fast hårt
Spännremmen får inte vidröras

Accelerometer och kamera i glasögon
Böjliga glasögon måste spännas fast hårt

Spännremmen får inte vidröras

Förutsättningar

Fixt avstånd mellan patient-kamera 90cm.

Fixpunkt 2 m från patienten.
Undvik direkt solljus i rummet

Färdiguppmätta avstånd mellan patient-kamera-fixpunkt

Kräver inga uppmätta avstånd till fixpunkter

Mätteknik

Båda ögon eller ett öga

 

Enbart höger öga

Höger eller vänster öga, kameran är löstagbar och byta plats

Kamerakoppling

USB

 

USB

USB

Kalibrering

Nej, en enda höjd-sidoinställning av ögonen för maximal kameraskärpa

 

1 fixpunkt
Kräver dataklick

 

Ja en kalibrering räcker om inte glasögonen ändrat läge

Inför varje båggångs-par-mätning måste kameran ställas om
1+2 fixpunkter
Kräver instruktion och dataklick

Ja en standard kalibrering av ögonen och en kalibrering för huvudet.
1+4 fixpunkter


Kräver instruktion och dataklick

Kan mäta vid spontannystagmus

Ja automatiskt

 

Ja klicka särskilt program

Ja automatiskt

Mätbara båggångar

Alla sex

 

Alla sex

Alla sex

Rekomenderade antal godkända impulser per båggång

5 st per båggång

10-15 st per båggång

3-4 st för laterala båggångarna

8-10 st för vertikala båggångarna

 

VHIT Synapsys

 

vHIT ICS Otometrics

vHIT EyeSeeCam Interacoustics

Kamerans mätområde

250 Hz

 

250 Hz

220 Hz

Presentation mätresultat

Huvud- o ögonrörelser åt samma håll

Canalogram med röda/gröna prickar
Canalogram med svarta saccad-prickar

Canalogram för 6 båggångar

Huvud-/ ögonhastighetskurvor 2D

 

Tabeller för medelgain, medel sigma och

beräkning av andelen tidiga covertsaccader

 

 

 

 

Huvud- o ögonrörelser åt samma håll

Spridningsdiagram

Gaindiagram Sigmadiagram


Huvud- /ögonhastighetskurvor 2D & 3D

 

"Hexplot" canalogram för 6 båggångar

Saccadkurvor har avvikande färg

Asymetri-ratio

 

 

 

Huvud- o ögonrörelser åt olika håll

Spridningsdiagram

Regrestionsdiagram, gaindiagram vid 40-60-80ms

"EyeSeeSix" canalogram för 6 båggångar

 

Huvud-/ögonhastighetskurvor 2D & 3D

Asymetri-ratio

 

Se normal hexplott

 

Användargränssnitt
Logistik

Patientnamn och födelsedata måste anges

innan undersökningen startar, lite franskt..

Patientnamn och data behöver bara skrivas in för de undersökningar som man väljer att spara

Förvald demo patient kan användas

Aligoritm

 

 

Black box. Aligoritmen beräknar skillnaden i uppmätta värden för ögon- och huvudrörlser

 

Beräknar skillnaden mellan arean under kurvan för ögonrörelsen och för huvudrörelsen

Beräknar skillnaden mellan hastigheterna 60 ms efter huvudrörelsens början. Men kan även för vid 40 och 80 ms.

Feedback om hur varje
headimpuls har utförs

Ljud (två svenska röster)
Färg (grå eller färgad mätprick)

 

 

Text (svensk text beskriver vad som gjorts fel)

Ljud (Tal vid rätt stimulering, Kling-ljud vid fel)

 

 

 

Grafiskt

Färg (grön signal lyser vid OK)

 

Grafik som vägleder till att göra olika snabba impulser inom ett visst frekvensband

Grafik guidar till stimulering i rätt båggångsplan. Då blir aktuella båggångar och även skalle grönfärgade.

 

 

Grafiskt

Färg


Text

Grafik som visar overt/covertsaccader

+++

+++
Möjlighet se saccaderna i 3 D

+++

Möjlighet se saccaderna i 3 D

Förkastar automatiskt dåligt utförda headimpulser

ja

 

ja

ja

 

Review av
inspelade headimpulser, videofilm

++

 

++

++

Mjukvara mot hängande ögonlock

Ja. Kompenserar för störningar p g a ögonlock

som skymmer pupillen

Nej. Eyelid-push artefacts vid undersökning av vertikala båggångarna

Nej, glasögonens design löser enligt fabrikanten detta

Tidsåtgång för en hel undersökning kalibrering- inställning-mätning

Ca 1-2 min för sex båggångar

 

Ca 7-9 min för sex båggångar

Ca 7-9 min för sex båggångar

 

 

VHIT Synapsys

 

vHIT ICS Otometrics

vHIT EyeSeeCam Interacoustics

Godkänd av FDA (USA)

Nej, inväntar jämförande studier med scleral search coils

Ja

Ja

Pat kan undersökas liggande?

 

Nej

Nej

Ja

Flyttbarhet mellan olika mätplatser

Snabba mätningar förutsätter i förhand uppmätta avstånd mellan pat-kamera.

Om kameran flyttas måste avstånden mätas upp igen alternativt får man noga märka upp platserna för pat och kamera.

Laptop och googles kan placeras på rullbar vagn och flyttas runt mellan olika mätplatser. Varje mätplats måste utrustas med en fixpunkt.  

Lämplig för små barn?

 

 

Ja Nej

Nja-Nej

Kostnader för förbrukningsartiklar Nej

Ja, skumgummi-insatsen till glasögonen rekommenderas  bytas regelbundet

Nej

Utbildningsevent om produkten

 

 

 

 

Webbplats med produktinfo här eller

 

http://www.synapsys.fr/en/p-video-head-impulse-test-ulmer-vhit-ulmer-48.htm

 

 

Omfattande program för regelbundna utbildningsmöten för företagets yrseldiagnostiska produkter men även selektivt för VHIT undersökning i Skandinavien.

 

Webbplats med omfattandeVHIT-information, videofilmer, virtuella föreläsningar se här eller http://www.otometrics.com/balance-assesment/video-head-impulse-testing-ics-impulse

 

Med produkten följer en bra tränings CD.

Regelbundna utbildningsmöten för företagets yrseldiagnostiska produkter

 

Webbplats med produktinfo här eller http://www.interacoustics.com/vhit

Support för Sverige/

 

Återförsäljarservice och teknisk kunnande

+++

 

-

+++

Mina personliga erfarenheter

13 år

Enastående snabb screening av båggångsfunktionen på läkarrummet. Enkla inställningar före teststart.


 

Ergonomiskt för undersökaren och bekvämt för patienten då inget behöver monteras på patientens huvud.


Många tekniska inställningar kan göras.

 

11 år

Enastående grafik för saccaderna, även i 3D!

 

Imponerande tekniska lösningar. Utmärkt användar-interface.

 

Glasögonen måste sitta på hårt, remmen tenderar att glida under undersökningens gång.

 

För vertikal båggångsmätning rek. hålla handen under pats haka =mindre comfort för pat.

Några timmar

Glasögonen är elastiska och sitter på bra

 

Mätningen behöver inga fixa mätavstånd eller förmonterade fixpunkter och kan genomföras varsomhelst, även liggande. Särskilt lämplig för akutmottagningar?

 

För vertikal båggångsmätning rek. hålla handen under pats haka= mindre comfort för pat.

 

 

 

Difra VHIT ingår inte i denna jämförelse, jag saknar Difra-erfarenhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor att ställa sig före ett inköp av en VHIT utrustning

 

Vem ska utföra VHIT? Läkaren? Vestibularisassistenten? Akutläkaren? En och samma eller flera olika personer?

 

Är det viktigt att kunna mäta de vertikala båggångarna?

 

Hur sjuka är patienterna som ska undersökas? Ska de undersökas sittande eller liggande?

 

Ska enbart vuxna undersökas eller även små barn?

 

Hur lång tid får undersökningen ta?

 

Ska VHIT stå på en plats eller flyttas runt till olika mätplatser?

 

Är det viktigt att varje enskild undersökning sparas eller ska bara vissa (tex patologiska) undersökningar sparas?

 

Kan vi vara säkra på att marknadens olika VHIT-system verkligen ger samma mätresultat? Vilken aligoritm kan man lita på?

 

Vilken VHIT-leverantör kan också erbjuda bra utbildningstjänster kring produkten. Viktigt då VHIT-tekniken är ny och fortfarande utvecklas och uppdateras regelbundet.

 

Avskrivningsplan för investeringen.

 

 

Kostnadsersättning för att utföra VHIT

Ersättningsbelopp för VHIT i svensk offentlig sjukvård saknas ännu. Men åtgärdskoden AD 055 enligt KvÅ införs för denna undersökning from 2015.

 

Yrselcenters mottagningar använder ersättningsbeloppet 650kr mot privatfinansierad sjukvård. Gäller en genomförd 6 kanals-VHIT per sex månaders period.

 

Ersättningsbeloppet för VHIT i dansk offentlig sjukvård är 480 DKR (ca 539 SEK). Beloppet infördes from 2014 per utförd VHIT.

 

 

Prova olika VHIT system innan inköpet

 

Säljkontakter i Sverige

Synapsis VHIT system: mette.stahlgren@opivanordic.se

Otometrics VHIT system: mark.ennis@nautus.com

Interacoustics VHIT system: sp@oticon.se

 

 

Patientinformation om VHIT

http://balanslaboratoriet.se/yrsel-balansorgan/videoimpulstest-vhit/